V&VN doet ethiekje en zegt: weiger die student! Ik zeg: terug naar de tekentafel!

Gisteren las ik vanuit verpleegkundige hoek enkele interessante dingen over boerka’s, het wassen van mannen, respect voor irrationele ideeën, het weigeren van studenten voor de opleiding verpleegkunde en gewetensbezwaren. Het begon op nursing.nl waarop een standpunt van V&VN wordt aangegeven:

V&VN vindt dat gezichtsbedekkende kleding zoals een boerka, helm of bivakmuts de communicatie tussen de hulpverlener en de patiënt kan verstoren. Je mag dus vragen deze af te doen, aldus de beroepsvereniging.

Bivakmuts

Een boerka, een helm en een bivakmuts. Verstoren de communicatie. Lekkere vergelijking. Want, hoewel de boerka/niqaab en bivakmuts overeenkomsten vertonen, mogen we de verschillen niet over het hoofd zien.

Om dan, zoals V&VN doet, een bivakmuts te vertonen op hun website vind ik wat ongevoelig. Helemaal voor een beroepsgroep van wie multicultureel denken verwacht mag worden. We hebben een handjevol boerka’s in Nederland en dat handjevol kan zich beroepen op vrijheid van godsdienst. Daar hebben ze recht op, of althans een analyse van hun recht daarop. Hoewel ik geen voorstander van het idee van een boerka ben (verassend he?), ligt het onderbuikgevoel nogal eens voor het oprapen in dergelijke discussies. We hebben volgens Peter Singer echter goede redenen om, letterlijk, twee keer na te denken.

niqaab

Dat geldt ook voor het idee dat je als vrouw geen mannen wilt wassen vanwege je geloof. Want dat is het volgende punt in het stukje op Nursing, dat linkt naar een artikel van de Ethiek Commissie van V&VN: ‘Omgaan met gewetensbezwaren, wie moet de gevolgen dragen?‘ Reden voor het schrijven daarvan was, zo lezen we, het volgende:

Op dit moment krijgen opleidingen bijvoorbeeld af en toe te maken met studentes met een moslimachtergrond, die op het moment dat ze stage gaan lopen aangeven dat ze vanwege hun levens- of geloofsovertuiging geen mannen kunnen/mogen wassen.

Boerka

Boerka

Wanneer heeft een (religieuze) overtuiging genoeg zeggingskracht om te gelden als volledig te respecteren eigenschap van een persoon? Religie kent in die zin een enigszins speciale status. Niemand kan in  naam van een godsdienst iemand vermoorden en vervolgens voor het gerecht succesvol claimen dat God hem of haar die opdracht heeft gegeven. Maar je mag wél weigeren mensenrechten te erkennen op basis van je religie. Ergens ligt dus een grens, vinden we. Aan ons als mens de schone taak om die grens te bepalen.

Mocht de kous af zijn met mijn persoonlijk idee over boerka’s en weigeren mannen te wassen op basis van een religieus gedachtengoedm dan waren we snel klaar. Ik kan daar niets mee, zie er het nut, de lol of de noodzaak niet van in. Ik zal niet ontkennen soms het gevoel van ‘advocaat van de duivel’ te hebben gehad bij het schrijven van het nu volgende. Maar ik denk dat dergelijke moeilijke vraagstukken om meer beschouwing vragen dan die van persoonlijke ideeën over (een) religie.

Laten ik daarom beginnen met de samenvatting en standpuntsbepaling van de Commissie Ethiek:

Standpunt van de Commissie Ethiek V&VN
De Commissie Ethiek V&VN is van mening dat op het moment dat gewetensbezwaren zich richten tegen een handeling die tot de kerntaken van het beroep van verpleegkundige of verzorgende behoort, het niet vanzelfsprekend is dat de gevolgen van deze gewetensbezwaren door de opleiding (of werkgever) en op een ander niveau door collega’s en patiënten gedragen moeten worden. Gewetensbezwaren tegen een handeling die tot de kerntaken van het beroep behoort, betekenen dat de relatie zorgverlener – zorgvrager nauwelijks gestalte kan krijgen en dat een aanzienlijk deel van de zorg door collega’s overgenomen moet worden. De opleiding aanpassen om tegemoet te komen aan deze gewetensbezwaren, betekent dat het beroep van verpleegkundige of verzorgende ondergraven wordt. De Commissie Ethiek is daarom van mening dat het beter is om personen, die een handeling die tot de kerntaken van het beroep behoort, vanwege gewetensbezwaren niet kunnen of mogen uitvoeren, niet tot de opleiding toe te laten.

De cursivering van de laatste zin heb ik zelf aangebracht. Wat daar staat is – meine Liebe! – nogal een claim. Volgens mij is het echter ook een behoorlijk gammele claim die neerkomt op het volgende schema:

 1. Opleiding en werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor het opvangen van weigering van kerntaken op basis van gewetensbezwaren.
 2. Het wassen van mannen en vrouwen behoort tot de kerntaken van de verpleegkundige
 3. Wanneer iemand weigert om mannen te wassen druist dit in tegen de kerntaken van het beroep

conclusie: iemand die weigert mannen te wassen mogen we de toegang tot de opleiding weigeren.

In de uiteenzetting en onderbouwing van bovenstaande argumentatie wordt o.a. een vergelijking gemaakt met de weigering mee te werken aan het vaccineren van zorgvragers (want dan houd je God’s wil tegen) of meewerking te verlenen aan euthanasie  of abortus (omdat je niet mee wil werken aan ‘het doel’ iemand te doden). Dat zijn twee gewetensbezwaren waar doorgaans gehoor aan wordt gegeven binnen de zorg. Vaak gebeurt dit vanuit een christelijke levensvisie, die binnen de Nederlandse maatschappij ‘gewetensprecedenten ‘ kent: zo zijn docenten te weigeren op basis van hun seksuele geaardheid en kan een ambtenaar weigeren op basis van seksuele geaardheid weigeren twee personen in ‘de echt te verbinden’. Maar laten we niet afdwalen. De vergelijking tussen euthanasie/abortus/vaccinweigering en de weigering mannen te wassen  gaat volgens de V&VN nl. mank. Naar mijn mening valt op de redenatie daarover wat af te dingen, maar eerst de belangrijke zaken. Als men mensen toegang tot een opleiding denkt te moeten ontzeggen, vind ik dat er verdomd goede argumenten boven tafel moeten komen. En volgens mij vergeet V&VN om te beginnen een essentieel onderdeel te noemen:

Boventalligheid .

Als een student verpleegkunde stage loopt bij welke instelling dan ook, js deze boventallig. Dat staat in ieder geval in mijn schoolregels en stagecontracten. Voor zover ik weet is dit algemeen gebruikelijk. Een stagiaire staat dus niet in plaats van een vaste werknemer. (voor leerling-verpleegkundigen geldt dit overigens niet) Als een stagiaire iets weigert te doen, dan is dat dus per definitie géén taak die diens werkgever op moet vangen. Er is, strikt gezien, geen verandering in de bezetting. Een stagiaire kost tijd (en kan deze ook opleveren!), maar een handeling niet doen levert geen ‘extra’ werk op, helemaal als in de tijd dat er een anders een man gewassen wordt ander werk gedaan kan worden. En dat lijkt me altijd voorhanden. Wassen mag dan tot de kerntaken worden gerekend, als er niet opgevangen hoeft te worden levert de V&VN geen overtuigend bewijs om af te zien van professionele erkenning van het gewetensbezwaar jegens het wassen van iemand die doorgaans voorzien is van een piemel. Helaas is het woord boventalligheid niet één keer in het relaas van V&VN te vinden. Dat lijkt me onterecht.

De irrationele verpleegkundige en de decubitusgod

We kunnen een boerka of de weigering mannen te wassen raar of irrationeel vinden, maar mensen hebben recht op die irrationele overtuigingen. In hun rapport erkent de V&VN immers het recht op weigering van vaccinatie. Dat zou indruisen tegen de wil van een god die ziektes op je pad stuurt. Mocht je daar in geloven dan hinder je de wil van God. En die wil je volgens mij niet tarten als je gelooft in een god die kinderen opzadelt met mazelen, polio, rode hond, influenza, pneumokokken, meningokokken, Haemofilus influenza, bof, kinkhoest, tetanus, HIV en difterie. Om er maar eens wat te noemen. Dus mag je weigeren om dat bij een zorgvrager te doen. Belangrijk daarbij is, volgens V&VN het feit dat dit relatief weinig voorkomt én dat vaccineren niet tot de kerntaken van de verpleegkundige hoort.

Daarbij plaats ik twee kanttekeningen: ten eerste is naar mijn schatting het aantal niet-mannen-wassende boerkadraagsters dat in de verpleegkundeschoolbanken is te vinden relatief zeer gering. Wellicht zelfs kleiner dan het aantal euthanasie- en vaccinweigeraars. Ten tweede zie ik vaccinatie in het licht van preventie. Preventie is een hot issue binnen de verpleegkunde. Primair, secundair, tertiair: een verpleegkundige is down with that. Mager, oud, bedlegerig en weinig pijnsensatie? Om de drie a vier uur draaien en op een speciale matras. Voorkomt decubitus. Evidence based. Nu kan men claimen dat decubitus onder God’s wil valt, maar dan wordt het toch wel kwaad kersen eten in de gezondheidszorg. Ik denk dat men snapt waar ik heen ga met dat argument. Waarom wel wisselliggen en niet vaccineren? Moet een werkgever met dergelijke marginale rationaliteit rekening houden? Vanuit mijn persoonlijke visie is dat volslagen absurd. Voor het meewerken aan euthanasie is wat dat betreft veel meer te zeggen.

Boerka ‘goedkeuren’ dus?

Zijn boerka’s dan geen bakens van vrouwenonderdrukking? (evenals het verbod mannen te wassen) Op nursing.nl wordt er in de reacties door ene ‘jantien’ over ‘pappen en nathouden van extreme groeperingen‘ gesproken . De boerka als symbool voor een (o.a.) vrouwonvriendelijk systeem. Door de boerka goed te keuren zou je dan (indirect) een repressief systeem in stand houden. Ik neem in deze analyse ook de verpleegkundige in de boerka mee. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat het even duurde eer ik door had dat men het op nursing.nl had over zorgvragers in burqa, en zorgverleners die weigeren mannen te wassen. Ik had toen al een redelijk stuk geschreven over de zorgverlener (in spé) in een boerka. Achteraf gezien is de beschouwing echter wel toepasselijk (denk ik).

Wat ik van de boerka of de niqaab weet is dat het een uitvloeisel is van (de) hijaab; een set regels/gebruiken die te maken hebben met reinheid en de wegen om aan die deugd te kunnen voldoen. Het verhullen van (onderdelen van) het vrouwelijk lichaam met vrij vormeloze kleding kan vanuit het idee van de moslim wellicht zelfs rationeel genoemd worden. Maar de boerka heeft wel het nadeel dat de frequentie van het voorkomen ervan op een bepaalde plek niet altijd positief correleert met de mogelijkheden van de vrouwen aldaar. Wat heet… Maar daaruit mogen we volgens mij evenwel niet direct afleiden dat een vrouw die een burqa draagt ook daadwerkelijk onderdrukt wordt. Als het hebben van het idee dat God de meest verschrikkelijke ziektes op kinderen loslaat geen problematisch standpunt is, is het idee dat God’s wil voorschrijft dat je je op een bepaalde manier moet kleden niet echt schokkend. Als ik mocht kiezen, wist ik het wel. Doe mij de project-catwalk variant maar.

Onderdrukte opleiding

Het volgen van een goede opleiding lijkt me verder ook totaal wat anders dan onderdrukking. Met het risico paternalistisch over te komen lijkt het me zelfs wenselijk om, vanuit een idee dat een burqa vrouwenonderdrukkend is, deze vrouwen de mogelijkheid te geven om toe te treden tot een opleiding. Dat er binnen de verpleegkunde voornamelijk vrouwen te vinden zijn, lijkt me daarbij een voordeel. Nog niet zolang geleden was het in Nederland de norm dat je als vrouw géén andere opleiding dan enkele jaren basisschool kreeg. Getrouwd? Dag carrière. Nu maken we ons druk om het feit dat vrouwen stelselmatig minder verdienen dan mannen. Dat dit verschil bestaat is onverkoopbaar, maar de wijze waarop daar doorgaans tegen aan wordt gekeken is veelzeggend. In ieder geval in vergelijking met vroeger. De gemiddelde Nederlandse vrouw is vrij om zelf het niet krijgen van kinderen in de hand te houden en, mocht er toch een zwangerschap ontstaan, deze af te breken, op eigen inzicht. Degene die de boerka ziet als onderdeel van een onderdrukkend systeem heeft dus veel redenen om deze wél tot een opleiding toe te laten. Ik acht de kans dat de boerka áf gaat, of vervangen door een niqaab trouwens groter wanneer er een deugdelijke opleiding genoten wordt.

Communicatie & een sidenote over de geschiedenis van het uniform

De conclusie dat een helm of bivakmuts belemmerend is in de communicatie was reeds geciteerd. Nu vind ik die vergelijking wat ver gezocht, ook als het gaat om de verpleegkundige die een burqa draagt. Het uiterlijke voorkomen en/of de praktische belemmeringen voor een verpleegkundige zijn bij een helm of bivakmuts een stuk heftiger dan die van een burqa en zeker de niqaab. Niettemin zou ik willen zeggen dat ik daarbij liever uitga van de capaciteiten van de persoon in kwestie in de context van de situatie. Mag een burqa dragend persoon wel voor Bartiméus werken?

Wel lijken problemen me op dit punt meer voordehand liggend: gezichtsuitdrukkingen en in het geval van een boerka oogcontact worden bijna onmogelijk gemaakt. Maar een goede zorgverlener is meer dan oogcontact en gezichtsuitdrukkingen en niet iedere situatie vraagt om een zelfde mate van visuele aanwezigheid. Ook geloof ik in het aanpassend vermogen van de mens en zie ik mezelf als bevooroordeeld als ik een vrouw in een boerka of niqaab als ‘communicatief onvaardig’ bestempel. De rijkheid aan vormen communicatie is mij, al ben ik nog maar enkele jaren in de zorg te vinden allang duidelijk. Een wonderschoon fenomeen hoe zorgvragers en zorgverleners kunnen ‘klikken’, ondanks de soms penibele situatie van mensen. Als ik een menselijke eigenschap moet noemen is het vermogen om aan te passen aan de omgeving.

Gezien het feit dat identificatie een eis kan zijn van een zorgvrager lijkt me dat de wet boven de godsdienstige overtuiging gaat. Net als moord is dat ‘over de grens’. Natuurlijk is het geen misdaad, maar kan er een situatie ontstaan waarin niet voldaan wordt aan de WGBO. Een zorgvrager kán weigeren. Dat weet de gemiddelde man in de zorg waarschijnlijk maar al te goed, alhoewel het zéér weinig voorkomt.  Maar uit een kamer gestuurd worden vanwege (de combi van) in een staartje gebonden haren en XY chromosomen komt voor. Dat kan ook gelden voor de zorgverlener in een burqa. Niettemin zal ik een dergelijke vraag altijd respecteren, de gevolgen zijn echter wel voor de zorgvrager. Dat is dan niet anders. Vanuit de gedachte dat het feit dat ik een man ben mij niet belemmert respectvolle en goede zorg te verlenen ken ik de vraag misschien niet veel ‘gezond verstand’ toe (eerder angst, schaamte, of mogelijk het doormaken van seksueel geweld), maar heb ik er absoluut respect voor. Respect hebben voor de wachttijd die er op volgt hoort vervolgens bij ‘goed patiëntschap’.

Als een sidenote: ook in de kleding van de verpleegkundige is de vrijgevochtenheid van de vrouw te herkennen. Van habijt naar rok naar broek. Aan de vrouwen die liever in een rok werken zou ik willen zeggen: meld u hieronder in een reactie. Mijn schatting is dat de rok gemiddeld geen gewenst kledingstuk is. Vanuit die positie zou ik willen vragen voor dezelfde erkenning van de burqa en niqaab als de broek heeft gekregen. Ook toen kwam de baan eerst.

Even recapituleren…

Ik heb proberen aan te tonen dat het opvangen van kerntaken moeilijk als argument voor het weigeren van toegang tot de opleiding kan worden geponeerd. Boventalligheid is hierbij de belangrijkste factor. Dat betekent dus dat de nieuwe conclusie die ik hieronder wil trekken niet geldt voor de verpleegkundige die solliciteert op een functie waarin zorg voor mannen kerntaak is, of de leerling-verpleegkundige. Dat gezegd hebbende zijn er legio voorbeelden van vakken waarbij een verpleegkundige niet of zéér weinig mannen hoeft te wassen. In een half jaar stage in de psychiatrie heb ik geen één man gewassen en één keer meegemaakt dat een cliënt daar begeleiding bij nodig had.

Het standpunt dat een goede communicatie per definitie onmogelijk wordt gemaakt vind ik ook niet zéér solide, hoewel het een wat problematischer vraagstuk is dan het argument van de werklast en weigeren mannen te wassen. Maar ik denk dat er redenen zijn om niet op voorhand aan te nemen dat goede communicatie onmogelijk is.

Als ik er van uitga dat vaccinatieweigering en weigering tot het meewerken aan euthanasie qua frequentie de burqa of de mannen-was-weigering  weinig zal doen, wordt het verhaal zelfs nog wat anders. Dan kan wassen wel tot kerntaak verheven worden, maar betekent het in praktijk weinig, qua aantallen. Daarbij geldt dat ik uitga van preventie als een kerntaak van een zorgverlener. Preventie van ziekte in het geval van vaccinatie en preventie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden in het geval van euthanasie. Mocht men het HBO-V competentieprofiel  – gesel der HBO-V student – niet kennen, klik dan hier voor  het (online) HBO competentieprofiel Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. (da’s nogal een mondjevol, ‘VGG profiel’ is makkelijker) . Preventie kent ruimte aandacht in verschillende ‘zorgrollen’ en ‘kerncompetenties’. (voor uitleg daarover, zie ook het online VGG profiel)

Hernieuwde conclusie op basis van de argumenten van de V&VN

Als men het weigeren mannen te wassen ziet als reden om toegang tot de opleiding te ontzeggen, dan valt dat volgens mijn minstens net zo goed te zeggen voor de vaccinatieweigeraar. Hoezeer dat idee ook z’n plezierige kanten heeft (f*k you NVKP), kan ik niet mijn gevoel op dat punt boven rationele argumenten doen gelden.

Studenten de toegang tot een opleiding ontzeggen op basis van de door V&VN besproken problemen en geboden argumenten vind ik op z’n minst tekortschietend. In dat opzicht kan ik denk ik hard maken dat ‘verpleegkundige’ verdediging van de standpunten als (student)verpleegkundige een ethische waarde toegekend moet worden. Het zijn (toekomstige) collega’s en het is niet zo dat we ze kunnen missen. Zullen we de onderbuikgevoelens laten zitten waar ze zitten en dat enorme orgaan tussen onze oren gebruiken? (nee, niet je neus)

Gezien de beperking van vrijheid tot het kiezen van een opleiding die inachtneming van het standpunt van V&VN op zal leveren vind ik dat de V&VN met betere argument moet komen, of hun standpunt dient te wijzigen.

Die mening doe ik open en bloot en het staat een ieder vrij om daar inhoudelijk op te reageren en mijn ongelijk aan te tonen. Maar áls ik gelijk heb, begaat de V&VN een grove schending van onze grondrechten, door op te roepen tot discriminatie op basis van geloofsovertuiging. Mocht een ik-wil-geen-mannen-wassen student geweigerd worden op basis van de V&VN argumenten, dan zie ik die argumenten in een eventuele rechtszaak aan flarden gesneden worden. En dan zit ik met een spandoek op de voorste rij.

“Zonder piemels ook verpleegkundige!”

Advertenties
Getagged , , , , , ,

25 thoughts on “V&VN doet ethiekje en zegt: weiger die student! Ik zeg: terug naar de tekentafel!

 1. cryptocheilus schreef:

  Tsja Bram. Als je een opleiding verpleegkundige gekozen hebt lijkt het mij dat je je hier goed over beraden hebt. Het niet wassen van mannen is mijns inziens geen optie. Dat valt gewoon onder je taken. Als je dat al op voorhand uitsluit is het de vraag of je voor het juiste vak gekozen hebt.

  Laat mij een paar (natuurlijk) uiterst discutabele vergelijking maken.

  Je meldt je aan als militair. Na de opleiding gevolgd te hebben en in de praktijk ingezet te worden maak je bezwaar tegen het doodschieten van mensen.

  Je volgt een opleiding voor klassiek homeopaat. Na je opleiding weiger je in je praktijk mensen te behandelen met homeopatische middelen omdat je in de overtuiging bent dat het allemaal bewezen onzin is.

  Dat op door jou aangehaalde praktijksituaties op grondwettelijke gronden bezwaar te maken is ontslaat iemand m.i. niet van de verantwoordelijkheid om hierop een gedegen zelfreflectie te plegen.

  Het liefst vooraf. Anders is het namelijk te laat.

 2. Bram Hengeveld schreef:

  Ik geef in mijn artikel volgens mij duidelijk aan waarom ik dat argument niet van toepassing vindt voor het al dan niet krijgen van toegang tot de opleiding.

  Wat een afgestudeerd verpleegkundige ná diens opleiding doet is inderdaad een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Maar mannen wassen is geen 100% vaststaand onderdeel van het verpleegkundig vak, zoals ik heb geprobeerd aan te geven met twee voorbeelden.

  En jouw vergelijkingen gaan allemaal over daarná, met dien ten verstande dat er voor militaire opleidingen ook sprake is (kan zijn) voor het tekenen van een contract tijdens de opleiding voor een bepaalde periode erna. Ik heb ooit nagedacht over de officiersopleiding van de marine: stel dat ik daar aan begonnen zou zijn, dan had ik na een half jaar opleiding een contract moeten tekenen, voor twaalf jaar. Dat is te vergelijken met de leerling verpleegkundige die ik beschrijf: die staat op de loonlijst en is niet boventallig. Het weigeren van een gewetensbezwaarde voor zo’n positie vind ik eerlijk gezegd vrij logisch. Dan gaat het V&VN argument van het opvangen van werklast natuurlijk wél op. Maar niet iedere verpleegkundige in spé is een leerling-verpleegkundige.

  En dergelijke zelfreflectie is niet een connectie die ik zou maken tussen de opleiding tot verpleegkundige en de gemiddelde eerstejaars student. Die is zo’n 17 jaar en zou zich, volgens jouw formulering bezig moeten houden met een gedegen reflectie op leven/dood/zorg/menswaardigheid etc. om aan de opleiding te beginnen. Dus wat betreft het goed ‘beraden’ daarover zie ik problemen. Ken ook de reacte: ‘Verpleegkunde studeren? Het was de enige opleiding waar alles in het Nederlands was…’
  Daarom is het eerste jaar van de opleiding ook te kenmerken als ‘selectiejaar’: niet geschikte personen kunnen beter stoppen. Maar het zijn wél boventallige personen.

  Enfin: de argumentatie van V&VN loopt m.i. volledig vast. Dat kan je leuk of niet leuk vinden, maar ik heb behoefte aan meer solide argumenten om mensen toegang tot een opleiding te ontzeggen…

 3. cryptocheilus schreef:

  Ik speel, toegegeven, ook een beetje advocaat van de duivel Bram. Misschien zou een goede ‘intake’ een hoop problemen voorkomen. Je zegt zelf dat het hier adolecenten betreft die nog weinig sjoege hebben m.b.t. het vak of wat ze willen (in hun toekomst).

  De m.i. overdreven aansporing van ‘nieuwe Nederlanders’ om ook maar actief deel te nemen aan het zorgproces/praktijk kan derhalve van kanttekeningen worden voorzien.

  • Bram Hengeveld schreef:

   Ohw sure thing. En ik zie de boerka ook liever uit het straatbeeld/beroepsbeeld verdwijnen.
   Maar om daar de logica en ratio voor aan de kant te schuiven zou me in het zelfde kamp plaatsen als de decubitusgodsgelovige…

   Ook zou ik willen toevoegen dat toetreden tot een opleiding nog niet wil zeggen dat er daarna ook daadwerkelijk een vak in de zorg gaat worden uitgeoefend. Die kans is natuurlijk groot, maar het is geen verplichting en kan dus ook lastig morele argumenten opleveren voor al dan niet toetreden tot de opleiding. Ik ken studenten die te jong waren voor de politieacademie en van daaruit de tip kregen verpleegkunde te gaan studeren, vanwege de opbouw van relationele en communicatieve vaardigheden.

 4. cryptocheilus schreef:

  van=om (tweede om weglaten)

 5. cryptocheilus schreef:

  Als je zo’n opleiding gaat volgen en je bent sowieso niet van plan/bereid de implicaties hiervan onder ogen te zien (namelijk dat je als gevolg van je beroepsopleiding ook navenant aan het werk gaat) lijkt mij dat je dat je op het verkeerde paard gewed hebt.

  Het kost de samenleving namelijk op deze manier klauwen vol met geld. Voor algemene ontwikkeling (geen beroepsopleiding) zijn er veel betere opties wat opleiding betreft.

 6. Bram Hengeveld schreef:

  Die implicaties zijn, zoals ik heb proberen aan te tonen, met name van belang ná je opleiding. Dán zijn de gevolgen van dergelijke keuzes volledig voor jezelf en mag je wat mij betreft geweigerd worden.

  Dat het onnadenkend o.i.d. is te noemen vind ik geen reden om mensen toegang tot de opleiding te ontzeggen. Dat is zagen aan grondwettelijke rechten.

 7. cryptocheilus schreef:

  Ik zal de laatste zijn die aan de poten van de grondwettelijke rechten gaat zagen Bram. Ik zie alleen het nut niet van opleidingen voor diegenen die een beroepsopleiding in de gezondheidszorg gaan volgen als ze er toch (uit overtuiging) geen vervolg aan (kunnen) geven.

  Be real. Zaad en vruchtbare aarde om het maar eens in religieuze termen te houden.

  Bovendien lijkt het mij dat de door de scholen toegelaten studenten (scholieren) een rem zijn op wat er in de ‘normale’ praktijk van verzorgenden zou moeten worden onderwezen. Er is namelijk geen plaats voor religie in een praktische medische omgeving. Dat doe je maar lekker thuis. Niet in je opleiding, niet in de praktijk.

 8. Bram Hengeveld schreef:

  Als we de grondwet aanpassen heb je een punt. En ik snap enige ergernis. Die heb ikzelf ook. Maar dat is in dit geval niet genoeg.

  Tot die tijd kan de V&VN wat mij betreft de pot op met hun broddelwerkje. Als ze een punt willen maken, dan hebben ze dat goed te doen.

 9. cryptocheilus schreef:

  @ Bram

  Right. Geen half werk. Ik concentreerde mij (onterecht misschien) ook op een klein gedeelte van het vraagstuk.

  Toch (lol) hoeven we de grondwet voor wat dit betreft niet per sé aan te passen. Het gaat om preoccupatie. Dat zou je kunnen ondervangen.

  Ballotage. Vies woord? Nee hoor. Iedereen heeft het recht om door de mand te vallen.

 10. Bram Hengeveld schreef:

  Het staat een ieder natuurlijk vrij om meer solide argumenten of constructies aan te dragen om het probleem – voor zover het meer een praktisch dan een ethisch probleem is – te tackelen.

  Het voelt allemaal een beetje dubbel. Ik kan persoonlijk niet anders dan de boerka, of hoofddoek een vrij marginaal ding te vinden, dat een oorsprong kent in een mafketelarij van heb ik jou daar.

  Niettemin heb ik wel véééééél grotere problemen met de idioterie die de wél standaard geaccepteerde vaccinweigeraar veroorzaakt.

  Ergens heb ik dan ook het vermoeden dat de origine van het document van de V&VN ergens in de Veluwe of in Staphorst ligt.

  Zucht…

 11. cryptocheilus schreef:

  Het is niet een vraagstuk van of/of Bram, maar van en/en.

  Fout is fout. Welk argument je dan ook aanhaalt. Die religieuze redenen, uit welke hoek dan ook, zijn altijd discutabel. Dat is het probleem. Of eigenlijk niet.

  Gewoon niet mee laten tellen. That’s it.

  Het gaat om een professioneel vraagstuk. Dan kan je religie er wel bij de haren bijslepen maar dat is eigenlijk een non-issue. Voorop staat de professionaliteit. Als deze onverenigbaar is met religieuze kwesties zal een keuze gemaakt moeten worden.

  Wie die keuze (moet) maken en in welk stadium is dan het volgende vraagstuk. Lijkt mij een combinatie van regelgeving en eigen verantwoordelijkheid.

  Om over eigen initiatief nog maar te zwijgen.

 12. Bram Hengeveld schreef:

  Yes. I get your point Crypto.

  Maar ik ben bang dat er enkele discussielijnen door elkaar aan het lopen zijn, waar ik debet aan ben. Laat ik mijn standpunten daarom even zo kort mogelijk uiteenzetten

  1. De V&VN is als beroepsvereniging verantwoordelijk voor solide standpuntsbepalingen.
  2. De gegeven argumenten m.b.t. het weigeren van het wassen van mannen en ontzegging van de toegang tot de opleiding doen niet terzake. (En er zijn genoeg verpleegkundige banen waarin wassen helemaal niet zo’n kerntaak is. Impliceren dat wassen een kerntaak is voor alle verpleegkundigen is daarom een beetje een luchtkasteel)
  3. De boerka/niqaab discussie is moeilijker, qua communicatie. Maar alhoewel voor ons vreemd, zou ik niet bij voorbaat willen stellen dat een persoon in een boerka of niqaab incompetent is om het vak uit te oefenen. Niet incompetenter iig dan iemand met bijv. een slechte lichamelijke gesteldheid (en die zijn er genoeg) In die zin ben ik utilitaristisch ingesteld.

  Punt 1 & 2 zijn voor mij het belangrijkst in deze; daar gaat de standpuntsbepaling van de V&VN volledig over (het woord burqa wordt niet genoemd) en zijn de genoemde argumenten niet terzake doende. In zekere zin spreekt de V&VN ook namens mij, maar no way dat ik hier mee akkoord kan gaan. Dergelijke redeneringen mág je als beroepsgroep niet goedkeuren (zélfs niet als de uitkomst wellicht gunstig is). Dan ben je geen haar beter dan een homeopaat.

 13. cryptocheilus schreef:

  Hmzzz.

  Je gaat er dan van uit dat je deze mensen maar een gedeelte van de opleiding hoeft te geven. Je zal moeten aantekenen dat sommigen niet geschikt zijn als het om het functioneren in bepaalde (vereiste) situaties gaat.

  Prima.

  Moet je dat ook doen. Uitzonderingen in het curriculum staan aangetekend op je diploma.

  Live with it.

 14. Bram Hengeveld schreef:

  Daar valt weinig tegen in te brengen. Zou ik ook niet willen. Pluspunten vermeld je ook op je diploma.

 15. cryptocheilus schreef:

  Tja. Dan moet je ook de downside van het competentiegericht leren *kots* aanvaarden.

  Dergelijke dingen mag je dan niet aanhalen als competentie. Die heb je dan niet. Dan is het aan de werkgever om te beslissen of je zonder deze competentie(s) inzetbaar bent in de organisatie waar hij/zij je wil hebben.

  Met name doorgroeimogelijkheden zullen bekeken moeten worden in dit licht.

 16. Bram Hengeveld schreef:

  Dergelijke dingen mag je dan niet aanhalen als competentie. Die heb je dan niet. Dan is het aan de werkgever om te beslissen of je zonder deze competentie(s) inzetbaar bent in de organisatie waar hij/zij je wil hebben.

  Dat is ook een beetje mijn punt. :D

 17. cryptocheilus schreef:

  OK

  Last comment voor vandaag:

  Wat staat er op het diploma?

  Ik ben grefo dus:

  Ik geloof niet in het aanraden van voorbehoedsmiddelen voor mensen ook al weet ik dat dit erge ziektes en ongewenste zwangerschappen kan bevorderen.

  Homosexuelen zijn ziek. Deze mensen zal ik dan ook als zodanig behandelen.

  God wikt dus god beschikt. Ik zal geen medewerking verlenen aan dingen als vaccinatie en andere pro-actieve ziektepreventie.

  Want dat zou moeten. En dat gaat niet gebeuren.

 18. Bram Hengeveld schreef:

  Dergelijke statements kunnen mijn goedkeuring ook absoluut niet wegdragen. Gezien mijn ‘schrijfgeschiedenis’ zal dat wss geen verassing zijn. Mocht ik bijv. een collega(student) tegenkomen die dergelijks beweert, dan hebben ze aan mij een kwaaie.

  Overigens nog bar weinig reactie van V&VN, al is het kopje op hun website wat genuanceerder geworden. Nog eens een e-mail sturen?

  Daarbij denk ik dat er meer vruchtbare invalshoeken zijn; is het weigeren van het wassen van mannen bijvoorbeeld te vergelijken met het weigeren mensen met een bepaalde seksuele geaardheid of van een bepaald ethnische oorsprong te wassen? Zo op het eerste gezicht lijkt mij daar wat voor te zeggen en lijkt het mij een veel rationeler beginpunt dan een vergelijking met euthanasie/abortus of vaccinatie.

  Maar als die weg ingeslagen wordt, dan kijk je op een ander niveau naar de zaken, die wel eens heel negatief zou kunnen uitpakken voor vaccinweigeraars of euthanasieweigeraars. Dat maakt mij argwanend over een eventuele dubbele agenda. Laten we niettemin niet direct op zoek gaan naar complotten, maar ook niet vergeten dat V&VN, met een eigen antroposofische en een ‘CAM’-afdeling het een en ander te verliezen heeft in dergelijke discussies.

 19. jennyj0 schreef:

  Ik val weliswaar laat in deze discussie, maar ik doe toch nog maar een duit in het zakje.

  Ik ben het met Bram eens dat je op grond van deze opvatting mensen niet de toegang tot de opleiding kunt ontzeggen.

  Ik weet niet of wassen een verplicht onderdeel van de opleiding is. Zo ja, dan zullen ze dat toch moeten doen – of minder studiepunten krijgen.

  In Joods orthodoxe ziekenhuizen mógen de verpleegsters niet eens mannen wassen; de mannen worden dus gewassen door de verplegers en de vrouwen door de verpleegsters.

  Maar dat terzijde.

  Iedereen heeft recht op zijn eigen religieuze opvattingen. Dat is nu eenmaal zo geregeld in dit land.

  Maar we zijn niet verplicht om de openbare nutsvoorzieningen aan te passen aan de persoonlijke religieuze opvattingen van een enkeling. Die enkeling zal dan gewoon een ander beroep moeten kiezen of gaan werken in een instelling waar gewerkt wordt op basis van de uitgangspunten van de betreffende religie.

  • Bram Hengeveld schreef:

   @ jennyj0:
   Wassen is in zekere zin wel ‘verplicht’ en, zoals door crypto en mij hierboven aangekaart, er valt zeker wat te zeggen voor het niet competent zijn in het wassen van mannen, met inderdaad een aantekening oid.

   We zijn naar mijn idee idd niet verplicht om openbare nutsvoorzieningen aan te passen. Dat is voor de afgestudeerde geheel op eigen verantwoording. Als men dan in de waan wil leven dat het wassen van mannen iets ‘zondigs’ is, dan zijn de gevolgen voor degene.

   (ik zal ook niet ontkennen dat ik voor ‘begeleiding’ van dergelijke personen ben; waar komt de afwijzing werkelijk vandaan, is het een diepe persoonlijke religieuze overtuiging dat een een luchtpapa zich druk zit te maken of je al dan niet een piemel aan het poetsen bent? Of zijn het toch meer pa-, ma-, oom- of broerlief die zich druk maken om de familie-eer oid?)

   De optie dat men een beroep kan kiezen waar de uitgangspunten van een bepaalde religie (of aftakking daarvan) geen problemen opleveren hoort ook nog in je laatste alinea, ter volledigheid. Want dat kan, zoals ik heb gepoogd aan te duiden in het artikel, ook het geval zijn.

   Maar wat me aan de hele discussie het meest heeft gestoord is dat de V&VN zo roekeloos met dergelijke standpunten omgaat en geheel het aspect van boventalligheid buiten beschouwing heeft gelaten. Dat is echt absurd en een grove schande voor een dergelijke beroepsgroep.

   Ethiek van lik-me-t-vestje if you ask me. (maar goed dat is meer jouw afdeling :D)

 20. […] V&VN) rationele argumenten aanvoeren om studenten van een opleiding verpleegkunde te weigeren. Of niet natuurlijk. Men kan ook rationele argumenten gebruiken om een kwakzalvers-opleiding op […]

 21. kdd schreef:

  dienst weigeren uit overtuiging is het recht van iedereen, ik wil verpleger worden maar wil geen vrouwen wassen , moet toch kunnen ?? stel ik wil kok worden maar wil geen vlees klaarmaken ?? er bestaat geen opleiding vegetarische kok! de persoon die bepaalde handelingen uit overtuiging niet wil uitvoeren zal het niet makkelijk hebben binnen het kader van die opleiding maar met wat wederzijds begrip moet er toch wel een diploma gehaald kunnen worden; die persoon zal niet voor elk vak slagen maar kan toch een mooi gemiddelde halen. Kan je leerlingen weigeren fotografie te studeren omdat ze kleurenblind zijn? Onderwijs moet openstaan voor iedereen , je vraagt toch ook niet op voorhand ; hoe sta je tegenover euthanasie of abortus?? die persoon zal uiteindelijk wel zijn of haar plaats vinden in de maatschappij als vrouwen verpleegkundige, vegetarische kok of zwart-wit fotograaf.

 22. kdd schreef:

  verstoord een mondmasker en steriel pak ook de communicatie???

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Advertenties
%d bloggers liken dit: